Předmět: Rétorika

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Rétorika
Kód předmětu KPV/RETE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Slabáková Nikola, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Historie rétoriky. Pozorování-využití metody při poslechu verbálních projevů. Dechová, hlasová a artikulační technika. Fonetika a fonologie. Hlasová intonace, dynamika, tempo. Nonverbální prostředky mluveného slova. Druhy řeči. Práce s textem. Mluvený projev bez přípravy. Dechová, hlasová a artikulační cvičení, jazykolamy. Praktická cvičení na obohacování slovní zásoby-synonyma, antonyma a další, související s aktivizováním činností mozku a schopností koncentrace. Řeč viděná, psaná a slyšená. Testy kreativity.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 22 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Rétorika obsahuje elementární technické a teoretické informace o funkci dechu, hlasu a artikulace včetně poruch hlasu, jejich nápravy a prevence. Součástí "živé" výuky jsou cvičení k jednotlivým funkcím, práce se souvislým textem, jeho následná analýza a případná oprava chyb. Cílem je naučit jednotlivce svoje chyby slyšet, opravit a pozitivní stránky verbálního projevu rozvíjet.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor

Požadavky k zápočtu: příprava vlastního textu, jeho správný technický a výrazový přednes
Doporučená literatura
 • LANGR, A.:. Úspěch veřejné promluvy. Praha 1993;.
 • Brabcová, R.:. Mluvený jazyk v teorii a praxi.
 • HÁLA, B. a kolektiv:. O mluveném slově. Praha1954;.
 • HOLASOVÁ, T.:. Umíte dobře mluvit? Praha 1992.
 • Holasová, T. Umíte dobře mluvit.
 • Hubáček, J. - Roztočilová, O. - Večeřová, I. - Svobodová, J.:. Český jazyk pro studující učitelství v 1.-4. ročníku základních škol.
 • KOHOUT, J. Rétorika. Praha 1996.
 • Kraus, J. Rétorika v dějinách jazykové komunikace.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní