Předmět: Florbal

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu Florbal
Kód předmětu KTV/FLO
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Rubín Lukáš, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cvičení: (14 dvouhodinových lekcí) 1. Charakteristika, vznik a vývoj florbalu, systém a organizace florbalových soutěží, úspěchy českých družstev. 2. Pravidla a rozhodování ve florbale, specifika pravidel florbalu ve školní tělesné výchově. 3. Rozdělení herních činností jednotlivce (útočné, obranné a brankáře) a herních kombinací (útočné a obrané). 4. Rozdělení systémů hry družstva a standardních situací ve florbale. 5. Charakteristika herního výkonu ve florbale (hráči, družstvo). Didaktická charakteristika florbalu (řídící styly, didaktické formy). 6. Útočné herní činnosti jednotlivce: výběr místa, přihrávání, zpracování míčku, vedení míčku, vhazování. 7. Útočné herní činnosti jednotlivce: technika ovládání míčku (přihrávky, tlumení, florbalový driblink), obcházení soupeře, střelba. 8. Obranné činnosti jednotlivce: obsazování hráče a prostoru, odebírání míčku, zajišťování, přebírání, zdvojování, osobní obrana. 9. Útočné herní kombinace: přihraj a běž, křížení, clonění, zpětné přihrávky, nabíhání do volného prostoru. Kombinace založené po vhazování, po volném úderu 10. Obranné herní kombinace: zajišťování, přebírání, zdvojování, osobní obrana. 11. Útočné herní systémy družstva: rychlý protiútok, postupný útok, přesilová hra 2-2, 1-2. 12. Obranné herní systémy družstva: aktivní obrana - zónový presink, územní obrana, osobní obrana. 13. - 14. Utkání.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Přednáška
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií (historie, pravidla, vybavení apod.) a praktickými dovednostmi (herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy) florbalu.
Studenti získají teoretické znalosti o florbale a budou schopni správného technického provedení florbalových dovedností. Získají odborné kompetence pro realizaci této sportovní hry.
Předpoklady
Zvládnutí středoškolského učiva tělesné výchovy. Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Systematické pozorování studenta, Test

Účast na výuce (80% docházka) Test teoretických znalostí (historie, pravidla a všeobecný přehled) Ukázka herní způsobilosti
Doporučená literatura
  • Pravidla florbalu. Česká florbalová unie, 2002..
  • DOBRÝ, L. Didaktika sportovních her. Praha : SPN, 1988..
  • ROUBAL. B., ŠAROCHOVÁ. D. et al. Základy florbalu. Praha : ČfbU a AŠSK, 1997..
  • SKRUŽNÝ, Z. Florbal. Praha: Grada, 2005.. ISBN 978-80-247-0383-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -