Předmět: Zimní kurz

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu Zimní kurz
Kód předmětu KTV/ZKU
Organizační forma výuky Kurz
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
  • Jeřábek Petr, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
V rámci konceptu aktivního životního stylu studentů došlo od akademického roku 2013/14 k modularizaci předmětu (modul zdravotní, pohybový a kontrolní/evaluační). A) Zdravotní modul: Zdravotní modul představuje předání základních teoretických poznatků k problematice pozitivního vztahu pohybové aktivity ke zdraví každého jedince. Realizován je formou diskuse a odkazů na příslušný webový portál KTV FP TUL. Důležitou součástí webové podpory jsou poznatky sportovní medicíny související s realizací pohybové aktivity a poskytováním první pomoci. Cílem modulu je zvýšit motivaci studentů k osvojování si základních poznatků souvisejících s aktivním životním stylem a tím přispět ke snížení potencionálního rizika výskytu civilizačních onemocnění. B) Pohybový modul Lyžařská a snowboardová výstroj a výzbroj, současné trendy. Příprava lyží a použití vosků podle druhů sněhu a klimatických podmínek. Pravidla pro pohyb na sjezdových tratích. Nebezpečí hor, první pomoc při úrazech. Všeobecná lyžařská průprava a brždění. Průpravné hry k získání základních pohybových dovedností na lyžích. Specializovaná lyžařská průprava - běh. Běžecké lyžování - klasická technika, bruslení. Turistika na lyžích. Specializovaná sjezdařská průprava. Modifikované oblouky, základní snožný oblouk, carvingový oblouk. Specializovaná snowboardová průprava. Základní smýkaný oblouk, základní řezaný oblouk, slalomový oblouk. C) Evaluační modul: Evaluace inovované výuky studenty probíhá formou dotazníkového šetření, které poskytuje zpětnou vazbu ohledně spokojenosti s obsahem a formou výukových předmětů. Cílem je na základě kvalitního systému vnitřního hodnocení provést případné korekce až do finální podoby inovované výuky.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na zdokonalení techniky běhu nebo sjezdu na lyžích, zdokonalení techniky jízdy na snowboardu. V nabídce jsou také kurzy zaměřené na skitouring (pohyb na skialpový lyžích a sněžnicích). Nutná je přihláška přes web KTV a zaplacení zálohy.
Student bude schopen předvést metodickou řadu nácviku lyžařských či snowboardových dovedností.
Předpoklady
zvládnutí základních lyžařských dovedností

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Přihlášky přes web KTV, platné po zaplacení zálohy. Zápočet: absolvování kursu v plném rozsahu a předvedení carvingového oblouku nebo běhu na lyžích.
Doporučená literatura
  • BINTER, L. a kol. Snowboarding. Praha : Grada Publishing, 1999..
  • DYGRÍN, J. aj. Lyžování. 1. vyd. Liberec: TUL, 2005. 103 s. ISBN 80-7372-0181-3..
  • FRISCHENSCHLAGER, E. (2001). Snowbording za 3 dny. České Budějovice: Koop. FRISCHENSCHLAGER, E. (2001). Snowbording za 3 dny. České Budějovice: Koop..
  • GNAD, T. a kol. Kapitoly z lyžování. Praha: Karolinum, 2001.. ISBN 80-246-0241-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Aplikované vědy v inženýrství (2016) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní