Předmět: Aplikovaná fyzika

» Seznam fakult » FT » KFY
Název předmětu Aplikovaná fyzika
Kód předmětu KFY/AFY
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Mikeš Petr, doc. Ing. Ph.D.
  • Ježek Jan, Dr.
  • Erhart Jiří, prof. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Kmitání. Volné netlumené kmity. Kinematika a dynamika kmitání, energie kmitavého pohybu. Skládání kmitů stejné frekvence, vektorové znázornění kmitání, skládání kmitů různé frekvence, rázy. Volné tlumené kmity. Pohybová rovnice, útlum. Rezonance. 2. Vlnění. Vlnová rovnice, harmonické vlnění, interference vlnění, stojaté vlnění, šíření vln v prostoru. Energie a intenzita vlnění, základy akustiky. 3. Elastické vlastnosti izotropních a anizotropních látek. Deformace pevného tělesa, rázy těles. 4. Vlastnosti kapalin a plynů. Hydrostatický tlak, Archimedův princip, Pascalův zákon, proudění kapalin, rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice. Povrchové napětí, viskozita. 5. Kinetická teorie plynů, statistický popis, Maxwellovo-Boltzmannovo rozdělení rychlostí molekul. Stavová rovnice plynu, děje s plynem, fázový diagram, rovnováha fází, Clausius-Clapeyronova rovnice. Vlhkost vzduchu. 6. Teplo, entropie. První, druhá a třetí věta termodynamiky. Vztah teploty a vnitřní energie. Vztah entropie a termodynamické pravděpodobnosti. Tepelná vodivost, rovnice vedení tepla, dotyková teplota. 7. Elektrostatika. Potenciál a intenzita elektrického pole a jejich vztah, elektrické síly, energie elektrického pole, kapacita, energie nabitého kondenzátoru. Vedení proudu v kapalinách a plynech, elektrolýza, Faradayovy zákony elektrolýzy. 8. Magnetismus. Magnetické pole vodičů s proudem a permanentních magnetů, Biotův-Savartův zákon, elektromagnetická indukce, Faradayův zákon elektromagnetické indukce, Ampérův zákon, energie magnetického pole cívky s proudem. Diamagnetismus, paramagnetismus, feromagnetismus. 9. Vlnová optika, difrakce a interference světla, disperze, optická mřížka. Polarizace světla, Brewsterův úhel, dvojlom. 10. Odraz a lom světla, index lomu, úplný odraz. Optické přístroje, mikroskop, lupa, dalekohled. 11. Spektrum elektromagnetického záření, fotometrie, absorpce záření, spektroskopie, infračervené záření, světelné zdroje, ultrafialové záření, rentgenové záření, záření gama. Základy kvantové optiky. Planckův vyzařovací zákon, fotoelektrický jev, obrácený fotoelektrický jev. 12. Teplotní záření - žárovky, sluneční záření. Výbojky, zářivky. Fluorescence a interference světla. 13. Atomová fyzika. Úvod, Rutherfordův a Bohrův model atomu vodíku, stimulované záření, lasery. Atomy s více elektrony, Mendělejevova periodická tabulka prvků, pravidla obsazování elektronových hladin v atomech, Pauliho vylučovací princip, Hundovo pravidlo. Franckův - Hertzův pokus, ionizační energie. Pásová struktura energií elektronů v látkách a její důsledky. Chemická vazba - kovalentní, kovová a iontová. Charakteristické vlastnosti kovů, polovodičů a izolantů. 14. Jaderná fyzika. Radioaktivní rozpad, přeměnový zákon, detektory jaderného záření, absorpce jaderného záření, vazebná energie jádra, dávka a ekvivalentní dávka záření. Cvičení: Cvičení jsou věnována průběžnému procvičování přednášené látky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 18 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kinematika, dynamika, nauka o teple, elektrostatika, světlo, jaderná a atomová fyzika.
Zvládnutí základů fyziky ve vybraném rozsahu.
Předpoklady
Základní znalosti z matematiky, derivace a integrály.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Prezenční výuka - Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních, úspěšné absolvování testů. Zkouška je písemná, požadovaná je znalost odpřednášené látky. Distanční výuka - Podmínkou zápočtu je aktivní účast na on-line cvičeních, úspěšné absolvování testů. Zkouška je písemná, požadovaná je znalost odpřednášené látky. Testy a zkouška on-line s pomocí Google Meet a elearning.tul.cz.
Doporučená literatura
  • D. C. Giancoli. Physics, Principles with applications. 2016. ISBN 978-1-292-05712-5.
  • Halliday, D. Resnick, R., Walker, J. Fyzika svazek 1.-4.. Prometheus, Praha, 2000. ISBN 81-7196-213-9.
  • SAMEK L., ČERNÝ F. Fyzika v příkladech pro studenty vysokých škol. Praha, 2014. ISBN 978-80-200-2319-3.
  • SAMEK Ladislav a Petr VLČÁK. Fyzika v příkladech II. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2657-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Řízení jakosti (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Řízení jakosti (12) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Netkané a nanovlákenné materiály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (12) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní