Předmět: Textilní technologie 1

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Textilní technologie 1
Kód předmětu KTT/TT1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Jirásková Petra, Ing. Ph.D.
 • Moučková Eva, Ing. Ph.D.
 • Krupincová Gabriela, Ing. Ph.D., Ing.Paed.IGIP
 • Kolčavová Sirková Brigita, doc. Ing. Ph.D.
 • Ornstová Jana, Ing.
 • Lenfeldová Irena, Ing. Ph.D.
 • Ježík Karol, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Minulost, současnost a budoucnost textilu s ohledem na textilní technologie a technické výrobky. 2. Základní rozdělení přízí. Definice nejdůležitějších pojmů v oblasti výroby příze. Obecné technologické postupy předení. 3. Příprava vlákenného materiálu k předení - rozvolňování, čištění, mísení. Tvorba mykaného pramene, mykací uzly vlnařského a bavlnářského mykacího stroje. Konvertory a jejich využití v technologii předení. 4. Družení, protahování a česání pramenů. Princip výroby přástu na předpřádacích strojích. 5. Princip výroby příze na prstencovém a rotorovém dopřádacím stroji. Základní možnosti výroby skané příze. 6. Základní přehled a rozdělení tkanin ve vztahu k jejích aplikaci. Charakteristika parametrů tkanin. 7. Technologické postupy výroby tkanin. Příprava materiálu ke tkaní, tj. soukání, snování, šlichtování, navádění a navazování. 8. Tkací stroje. Základní charakteristika jednotlivých mechanizmů tkacího stroje. Prošlupní a prohozní mechanizmus. 9. Konstrukce a vzorování tkanin. Definice základních vazeb a jejich použití. 10. Definice základních pojmů v pletařské technologii. Princip pletení zátažného i osnovního, tvorba pleteniny. Základní vazební prvky v pletenině. 11. Rozdělení pletenin. Technologie tvorby zátažných pletenin a typy strojů s ohledem na požadovaný pletařský výrobek. Pracovní ústrojí pletařských strojů. 12. Základní vazby zátažných pletenin, způsoby zápisu vazeb a jejich provázání. Vzorování zátažných pletenin. Příprava materiálu pro pletení. 13. Osnovní pletařské principy. Charakteristika a rozdělení osnovních strojů. Základní vazby osnovních pletenin a možnosti vzorování. Cvičení: Cvičení svojí náplní navazuje na přednášku - procvičuje se látka vyložená na přednášce v poloprovozních laboratořích. 1. Úvodní cvičení, organizační a bezpečnostní pokyny, základní pojmy, ukázky textilií. 2. - 5. Předení: definice jemnosti, zákrutu a zákrutových koeficientů, základní výpočty, základní technologické postupy výroby příze, zavedení pojmu průtah, demonstrace principů mykání, dopřádání, skaní a soukání v poloprovozní laboratoři. Ukázka ověření jemnosti a zákrutu příze. Práce ve skupinách, zadání domácího úkolu. 6. - 9. Tkaní: příprava materiálu pro tkaní, základní tkalcovské vazby a principy zanášení útku, tvorba prošlupu. Prezentace technologie tkaní v poloprovozních laboratořích KTT FT TUL v následujících činnostech: demonstrace principů zanášení útku a možností vzorování, snování a navazování osnov, listové tkaní CCI, žakárské tkaní dle návrhů studentů - návrh a příprava vzoru pro žakárské tkaní práce s CAD systémem. Práce ve skupinách, zadání domácího úkolu. 10. - 13. Pletení: definice základních pojmů a vazebních prvků, strukturní parametry pletenin, základní pletařské vazby. Vypracování řádku na plochém pletařském stroji (tvorba očka). Exkurse do poloprovozní laboratoře KTT FT TUL, demonstrace principu tvorby řádku v případě zátažné a osnovní pleteniny, praktické ukázky způsobu patronování a využití různých typů provázání pletenin, možnosti vzorování s využitím CAD, rozbor zátažných vazeb, demonstrace pracovního ústrojí. Práce ve skupinách, zadání domácího úkolu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Pracovní činnosti (dílny), Skupinová konzultace, Individuální konzultace, Přednáška, Cvičení, Seminář, E-learning, Samostudium studentů
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Projekt individuální - 35 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout základní informace o textilních technologiích související s výrobou délkových a plošných textilií. Jsou vysvětleny základní technologické operace předení, tkaní a pletení s ohledem na zpracovávaný materiál a následnou aplikaci finálního výrobku.
Studenti získají povědomí o základních principech z oblasti předení, tkaní a pletení a měli by být schopni ovládat příslušnou základní terminologii s tím spojenou.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška, Test

Aktivní účast na cvičeních a přednáškách v přímé výuce nebo v rámci náhradní nepřímé výuce s využitím elearningu. Zápočet: odevzdání domácích prací a absolvování testu znalostí nad stanovenou hranici počtu bodů. Zkouška: Přímá forma - Písemná. Nepřímá forma - Písemná s možným dozkoušením.
Doporučená literatura
 • Needle technology loop formation Groz-Beckert ? Needles of high precision, firemní literatura. 1993.
 • DOSTALOVÁ, M., KŘIVÁNKOVÁ, M. Základy textilní a oděvní výroby, skripta TU. Liberec, 2004. ISBN 80 7083 831 0.
 • KOVÁŘ, R. Pletení, skriptum FT TU Liberec. Liberec, 2005. ISBN 80-7083-812-4.
 • LAWRENCE, C. A. Fundamentals of spun yarn technology. Boca Raton: CRC Press LLC, 2003. ISBN 1-56676-821-7.
 • ORMEROD, A., SONHELM, W. S. Weawing Technology and Operations. The Textile Institute, 1998. ISBN 1 870812 76 X.
 • SABIT A. Handbook of Weaving. Boca Raton: CRC Press, 2001. ISBN 978 1 58716 013 4.
 • SINCLAIR, R., POWER, E.J. Textiles and Fashion. Materials, Design and technology. Chapter 12 Yarn to fabric: Knitting,. Woodhead Publishing, England, 2015. ISBN 978 1 184569 931.
 • SPENCER, D. Knitting Technology. Woodhead Publishing Limited, Oxford, 2001. ISBN 1 85573 333 1.
 • TALAVÁŠEK, O. Tkací stroje člunkové a bezčlunkové. Praha: SNTL, 1988.
 • TALAVÁŠEK, O. Tkalcovská příručka. Praha: SNTL, 1980. ISBN Typové číslo L21.
 • URSÍNY, P. Předení I., skriptum TUL, 2. vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. ISBN 80 7272 077 9.
 • URSÍNY, P. Předení II., skriptum TUL, 2.vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. ISBN 978-80-7372-438-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní