Předmět: Dějiny umění a architektury 1

» Seznam fakult » FUA » KDA
Název předmětu Dějiny umění a architektury 1
Kód předmětu KDA/DUA1
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Nábělek Kamil, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata: 1. Promýšlení pojmu umění a jeho proměny 2. Vztah tradice a originality 3. Úvahy o objektvitě krásy 4. Úvahy o afektvní povaze umění 5. Úvahy o typech a mezích zobrazování (v souvislost např. s náboženskými požadavky) 6. Kultcký obraz ? umění v době před konceptem umění v novověkém smyslu 7. Příklady vzorových (ideálních) uměleckých děl a staveb I 8. Příklady vzorových (ideálních) uměleckých děl a staveb II 9. Příklady vzorových (ideálních) uměleckých děl a staveb III 10. Vztah starého a nového, tj. inspirace, citace, výpůjčky, interpretace a interpretace interpretací atp. 11. Vliv teorie (flozofe) na umění a opačně 12. Vtah starého umění na nové a jejich interpretační propojení (tj. vliv nového umění na chápání a interpretaci starého)

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 5 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Důraz je kladen na vysvětlení principů a myšlenkového zázemí, které umožňovalo specifickou praxi umělecké tvůrčí činnost i její specifickou dobovou reflexi. Kurz se vedle objasnění podstaty stylů, forem a ikonografe daného období zabývá i přiblížením a interpretací klíčových pojmů, vzorců myšlení a kategorií, které stály v pozadí umělecké tvorby a které určovaly podobu, vnímaný význam a chápání uměleckých děl. Zmiňovány jsou i odraz a dopad forem staršího umění a umělecké teorie na novodobou uměleckou praxi. Témata: 1. Promýšlení pojmu umění a jeho proměny 2. Vztah tradice a originality 3. Úvahy o objektivitě krásy 4. Úvahy o afektivní povaze umění 5. Úvahy o typech a mezích zobrazování (v souvislost např. s náboženskými požadavky) 6. Kultický obraz - umění v době před konceptem umění v novověkém smyslu 7. Příklady vzorových (ideálních) uměleckých děl a staveb I 8. Příklady vzorových (ideálních) uměleckých děl a staveb II 9. Příklady vzorových (ideálních) uměleckých děl a staveb III 10. Vztah starého a nového, tj. inspirace, citace, výpůjčky, interpretace a interpretace interpretací atp. 11. Vliv teorie (filozofie) na umění a opačně 12. Vtah starého umění na nové a jejich interpretační propojení (tj. vliv nového umění na chápání a interpretaci starého)
Rozvinout schopnost reflexe a kontextuálního myšlení. Získat přehled o vztazích umění a architektury.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Zápočet: esej, diskuse nad esejem
Doporučená literatura
 • Aristotelés. Poetika. Praha, 1999.
 • Belting, H. ild und Kult, Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. München, 1990.
 • Duby, G. Věk katedrál. Praha, 2002.
 • Eco, U. Dějiny krásy. Praha: Agro, 2005.
 • Eco, U. Umění a krása ve středověké estetice, Praha 1998.
 • GILBERTOVÁ, K.E., KUHN, H. Dějiny estetiky, Praha: SNKLU, 1965..
 • Huyghe, R. Umění pravěku a starověku. Odeon, 1969.
 • Huyghe, R. Umění středověku. Odeon, 1969.
 • LE GOFF, J. Kultura středověké Evropy. Praha Odeon, 1991. ISBN 80-207-0206.
 • Pěšina, J. České gotické umění. SNTL, 1977.
 • Platón. Symposion. Praha, 2005.
 • Platón. Ústava. Praha, 2005.
 • Plótinos. Dvě pojednání o kráse. Praha, 1994.
 • Strong, D. Antické umění. Praha, 1970.
 • Suger. Spisy o Saint-Denis. Praha, 2006.
 • Svoboda, K. Estetika sv. Augustina a její zdroje. Brno, 1996.
 • Tertulianus. O hrách. Oikoymenh, 2004.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architektura (1) Kategorie: Architektura 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní