Předmět: Základy moderního umění 1

» Seznam fakult » FUA » KDA
Název předmětu Základy moderního umění 1
Kód předmětu KDA/ZMU1
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Nábělek Kamil, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přehled témat: 1. Druhy a žánry umělecké reprezentace 2. Dimenze vidění a vnímání, 2D?3D 3. Kognitvní funkce vnímání a představivost 4. Viditelné a neviditelné ve výtvarném umění 5. Poetka obrazové a prostorové reprezentace 6. Modely ve vědě a v umění 7. Percepce, afekty a empate 8. Psychické procesy, emoce a fantazie 9. Dějiny, událost a imanence utváření a působení umění 10. Sociální funkce a téma umění 11. Přesahy 12. Umění a hledání významů na pomezí řádu a chaosu

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování, Demonstrace
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz je formulován jako úvod do teorie umění a souvislost v architektuře v obecném pojetí. V přednáškách se kladou pro umění a architekturu určující otázky: co je to design, navrhování, kresba či jak se může při navrhování umění a architektury uplatňovat věda. Stejně tak je pozornost zaměřena i na to, co znamená tvůrčí myšlení a podobně. Cílem kurzu je, aby si student prvního ročníku hned od počátku studia začínali uvědomovat a formovat teoretcký základ pro další studium. Přehled témat: 1. Druhy a žánry umělecké reprezentace 2. Dimenze vidění a vnímání, 2D?3D 3. Kognitvní funkce vnímání a představivost 4. Viditelné a neviditelné ve výtvarném umění 5. Poetka obrazové a prostorové reprezentace 6. Modely ve vědě a v umění 7. Percepce, afekty a empate 8. Psychické procesy, emoce a fantazie 9. Dějiny, událost a imanence utváření a působení umění 10. Sociální funkce a téma umění 11. Přesahy 12. Umění a hledání významů na pomezí řádu a chaosu
Rozvinout schopnost reflexe a kontextuálního myšlení. Získat přehled o společném zdroji moderního umění a architektury.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Zápočet: esej, diskuse nad esejem
Doporučená literatura
  • Ballantine, A. Deleuze and Guattari for Architects. London Routledge, 2007.
  • Baxandall, M. Patterns of Intention. NewHaven: Yake University Press, 1985.
  • Buchanan, I. Deleuze and Space. Edinburg, 2005.
  • Vitruvius. Deset knih o architektuře. Svoboda Praha, 1979.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architektura (1) Kategorie: Architektura 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní