Předmět: Historie chemie

« Zpět
Název předmětu Historie chemie
Kód předmětu KCH/HIC
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Slavík Martin, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Vývoj oboru od předalchymistického období přes období alchymie, období sjednocování chemie a následné rozdělení na jednotlivé disciplíny (anorganická, organická a fyzikální chemie, biochemie atd.). Historie chemie v českých zemích, významní čeští chemici a jejich objevy. Představení chemie jako oboru nejen teoretického, ale jako oboru neodmyslitelného od současného způsobu života. <OL> <LI>Předalchymistické období</LI> <LI>Alchymie - východní, egyptská, řecko-egyptská, arabská, alchymie v Evropě</LI> <LI>Iatrochemie. Období vědecké revoluce</LI> <LI>Chemie v období průmyslové revoluce</LI> <LI>Objev a vývoj základních chemických pojmů, teorií a zákonitostí</LI> <LI>Vznik a vývoj organické chemie a biochemie</LI> <LI>Vývoj anorganické chemie</LI> <LI>Vznik a vývoj fyzikální a analytické chemie</LI> <LI>Vývoj názorů na stavbu látek ve 20. století</LI> <LI>Vývoj chemických výrob</LI> <LI>Vývoj chemického školství</LI> <LI>Nejnovější historie chemie</LI> </OL>

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Projektová výuka, Problémové metody (badatelské, výzkumné), Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 18 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Na základě vývoje chemie jako oboru od předalchymistického období přes období alchymie, období sjednocování chemie a následné rozdělení na jednotlivé disciplíny (anorganická, organická a fyzikální chemie, biochemie atd.) pochopit hlubší souvislosti mezi jednotlivými obory chemie, ale i návaznosti na další vědy a umění. Absolvováním kurzu by mělo u studentů dojít k prohloubení, zobecnění a zopakování základních poznatků z chemie. Seznámení s prací a životními osudy význačných vědeckých osobností poskytne podněty pro budoucí působení studentů na školách.
Porozumět historickým souvislostem při vývoji chemických oborů. Prezentovat výsledky vlastního bádání. Efektivně pracovat ve skupině.
Předpoklady
znalost středoškolské chemie

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Prezentace skupinové práce

vypracování a obhájení seminární práce
Doporučená literatura
  • Banýr, J. - Novotný, V. R. Stručné dějiny chemie a chemické výroby. FP UK Praha, SPN, 1986.
  • Budiš J. a kol. Historie chemie slovem a obrazem. MU PřF v Brně, 1995.
  • Kol. Encyklopedické listy 11 - Chemikové. Encyklopedický dům Praha, 1998.
  • Mollin J. Historie chemie. UP PřF v Olomouci, 1992.
  • Solárová M., Lichtenberg K. Vybrané kapitoly z historie chemie. Brno, Paido, 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní