Předmět: Filosofická východiska problému člověk a příroda

« Zpět
Název předmětu Filosofická východiska problému člověk a příroda
Kód předmětu KFL/FCP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Bartoš Vít, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. K obecné metodě: otázka třetí kultury a možnosti konsilience 2. Substanční a procesuální koncepce světa - jejich důsledky 3. Problém determinismu a svobodné vůle 4. Otázka teleologického výkladu přírody (Teilhard de Chardin) 5. Antropický princip - možné scénáře jeho interpretace 6. Dějiny evolučního myšlení a evolucionismu 7. Základní principy evolučního procesu (evoluční algoritmy) 8. Evoluce a možnost pravdivého poznání (skepticismy evoluční epistemologie) 9. Příroda versus kultura (k rozdílným ontickým principům a jejich důsledkům) 10. Člověk a technika 11. Člověk jako bytost symbolická 12. Jazyk, umění a příroda 13. Moderní teologie a přírodní věda

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 50 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu Filosofická východiska problému člověk a příroda je seznámení posluchačů s moderními filosoficko-vědeckými koncepcemi člověka a jeho místa ve fyzikálním vesmíru. V tomto kontextu se zaměříme zejména na tyto tři oblasti výzkumu, které v nedávné době znamenaly zásadní změnu v našem tradičním pojetím vztahu člověka a světa: 1) filosofické důsledky moderní fyziky a kosmologie 2) filosofické důsledky moderní biologie 3) filosofické důsledky moderních kognitivních věd
Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.
Předpoklady
Předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Esej

Požadavky k ukončení: prezence, znalostní test, písemná seminární práce v rozsahu 10 normostran na některé z vypsaných témat
Doporučená literatura
 • Brian Greene. Elegantní vesmír..
 • Brownová Janet. Darwinův Původ druhů.
 • Capra F. Tkáň života.
 • HAWKING Stephen W. Stručná historie času.
 • Jacob Francois. Hra s možnostmi.
 • KOYRÉ, Alexandre. Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru, Praha: Vyšehrad 2004, ISBN80-7021-586-0..
 • Krob, J. Hledání, času, místa, smyslu.
 • Larson Edward J.. Evoluce : Pozoruhodný příběh dějin vědecké teorie, Praha : Slovart, 2009,.
 • Monod Jacques. Náhoda a nutnost.
 • ŠMAJS Josef, KROB Josef. Evoluční ontologie.
 • WHITEHEAD, A. Dobrodružství idejí. Praha: OIKOYMENH, 2000. ISBN 80-7298-009-2.
 • Whitehead, A. N. Symbolismus, jeho význam a účin.
 • Wilson, Edward O. Konsilience - jednota vědění.
 • WILSON, Edward O. O lidské přirozenosti: máme svobodnou vůli, nebo je naše chování řízeno genetickým kódem? Praha: Lidové noviny, 1993. 247 s. ISBN 80-7106-076-3..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -