Předmět: Fyzika

« Zpět
Název předmětu Fyzika
Kód předmětu KFY/FYZ
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Mikeš Petr, doc. Ing. Ph.D.
  • Erhart Jiří, prof. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základy matematiky. Fyzikální způsob popisu reality, fyzikální veličiny, jednotky SI, rozměrová analýza. 2. Kinematika hmotného bodu - vztažná soustava, polohový vektor, trajektorie, rychlost a zrychlení. Pohyb přímočarý rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený. Kinematika rotačních pohybů, pohyb po kružnici. 3. Dynamika hmotného bodu - síla, hmotnost a hybnost. Skládání a rovnováha sil. Newtonovy zákony, první věta impulsová. Hustota a její určování. 4. Síla gravitační, tíhová, třecí, odpor prostředí, opásání. Newtonův gravitační zákon, gravitační pole. Pohybová rovnice hmotného bodu. Inerciální a neinerciální vztažná soustava, Galileiho princip relativity, setrvačná a odstředivá síla. 5. Dynamika soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa. Translační a rotační pohyb. Hmotný střed, těžiště. Moment síly, moment hybnosti, druhá věta impulsová. Moment setrvačnosti. 6. Impuls síly, hybnost, práce, výkon, kinetická a potenciální energie. Zákony zachování hybnosti, momentu hybnosti a mechanické energie. 7. Kontinuum, deformace těles, mechanické napětí a deformace, elastický modul, Hookův zákon. Křivka deformace, elastické a neelastické deformace. 8. Tepelné vlastnosti - teplota, měrné teplo, fázové přechody a skupenské teplo, tepelná kapacita, vliv struktury materiálů na tepelné vlastnosti. Ideální plyn, stavová rovnice. Vlhkost vzduchu. Povrchové napětí. Osmóza. 9. Vedení, proudění, sálání. Tepelná vodivost, koeficient tepelné vodivosti a rovnice vedení tepla pro ustálený stav. 10. Elektrostatika - Coulombův zákon, rozložení náboje na vodiči a dielektriku, elektrická indukce, elektrický dipól. Elektrický proud, elektrický odpor, Ohmův zákon, výkon elektrického proudu. 11. Vlnová optika, interference světla, index lomu, odraz a lom světla, úplný odraz. 12. Geometrická optika, zrcadla, čočky. 13. Princip činnosti oka, prostorová rozlišovací schopnost, spektrální citlivost oka, Purkyňův jev. Cvičení: Cvičení jsou věnována průběžnému procvičování přednášené látky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 18 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kinematika, dynamika, nauka o teple, elektrostatika, světlo.
Zvládnutí základů fyziky ve vybraném rozsahu.
Předpoklady
Základní znalosti z matematiky

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Prezenční výuka - Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních, úspěšné absolvování testů. Zkouška je písemná, požadovaná je znalost odpřednášené látky. Distanční výuka - Podmínkou zápočtu je aktivní účast na on-line cvičeních, úspěšné absolvování testů. Zkouška je písemná, požadovaná je znalost odpřednášené látky. Testy a zkouška on-line s pomocí Google Meet a elearning.tul.cz.
Doporučená literatura
  • BURIANOVÁ, L. a kol. Mechanika. Příklady. Liberec: TUL, 2014. ISBN 978-80-7494-090-3.
  • HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J. Fyzika, svazek 1.-4.. Prometheus, Praha, 2000. ISBN 81-7196-213-9.
  • SAMEK L., ČERNÝ F. Fyzika v příkladech pro studenty vysokých škol. Praha, 2014. ISBN 978-80-200-2319-3.
  • SAMEK Ladislav a Petr VLČÁK. Fyzika v příkladech II. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2657-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní