Předmět: Komfort textilií

« Zpět
Název předmětu Komfort textilií
Kód předmětu KHT/KOT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Knížek Roman, Ing. Ph.D., MBA
  • Hes Luboš, prof. Ing. DrSc.
  • Knížková Denisa, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky: Osnova přednášek (2 hodiny týdně): 1. Úvod. Definice komfortu vnímaného lidskými smysly. Komfort jako výslednice mnoha faktorů. Klasifikace oděvního komfortu a jeho vliv na prodejnost textilních výrobků. Spotřební trendy. 2. Psychologický komfort a jeho aspekty geografické, historické, kulturní, sociální a individuální. Příčiny lepší prodejnosti výrobků z přírodních materiálů. Vlivy publicity a marketingu. KANSEI Engineering. 3. Neurofyziologie komfortu a čidla jeho vnímání v lidském těle. Sensorický komfort. Vnímání vlhkosti. Přehled mechanických vlastností textilií, které ovlivňují pocit kontaktního komfortu (omaku). 4. Základy fyziky. Kinematika a dynamika hmotného bodu, síly a jejich skládání, tření, moment síly, výkon. 5. Základy fyziky. Pružnost a pevnost, Hookeův zákon. Mechanika kapalin a plynů. 6. Statické a dynamické aspekty mechanické složky omaku a kontaktního komfortu textilií. Subjektivní hodnocení sensorického komfortu podle Ústavu oděvní hygieny v Hohensteinu. 7. Termofyziologický komfort: definice a přehled statických a dynamických parametrů jeho hodnocení. Termofyziologické funkce lidského těla. Bazální metabolismus. Potní žlázy a jejich řízení. 8. Klasifikace klimatických podmínek. Obecná rovnice tepelné bilance lidského těla. Sebezáchovné mechanismy a fyziologické limity v mezních klimatických podmínkách.. 9. Základy sdílení tepla konvekcí. Součinitel přestupu tepla, mezní vrstva. Vliv ventilace na tepelný odpor oděvu. Měření prodyšnosti textilií. 10. Základy přenosu vlhkosti v přírodě. Definice relativní vlhkosti, součinitel difuse, Fickovy zákony. 11. Vliv struktury, složení a vrstvení textilií na jejich tepelný odpor a propustnost pro vodní páry. Jak dosáhnout co největšího tepelně isolačního odporu při dané hmotnosti textilie. 12. Textilie a folie nepropouštějící kapalnou vlhkost ale propustné pro vodní páry. Dynamické aspekty termofyziologického komfortu: tepelná a vlhkostní jímavost textilií. Vícevrstvé textilie se suchým kontaktním vjemem i po jejich zavlhčení. Speciální textilie proti slunečnímu záření. 13. Metody a přístroje pro stanovení statických a dynamických parametrů termofyziologického komfortu textilií. Subjektivní a objektivní hodnocení komfortu oděvů pomocí zkušebních osob a elektrotepelných manekýnů. Metody hodnocení výsledků. 14. Specifické vlastnosti různých textilních materiálů s ohledem na komfort oděvních výrobků. Vliv stylu, střihu a velikosti oděvu na jeho termofyziologický komfort. Použití komfortních parametrů textilií a oděvů při propagaci a marketingu nových výrobků. Označování komfortu. Závěr přednášek. Cvičení: 1. Základy sdílení tepla vedením. Výpočty tepelného odporu jedno a vícevrstvé plošné textilie. Elektrotepelná analogie. 2. Opakování základů elektrotechniky. Jednoduché obvody, Ohmův zákon, Kirchhoffův zákon. Výpočty. 3. Seznámení s principem a obsluhou přístroje ALAMBETA pro měření statických i dynamických tepelných vlastností textilií a jejich vlhkostní jímavosti. 4. Seznámení s principem a obsluhou přístroje PERMETEST pro měření dynamické propustnosti textilií pro vodní páry. 5. Základy optiky a techniky záření. Sdílení tepla radiací. Emisivita, reflektance a transmitance textilií. Spektrální rozdělení energie přenášené infračerveným zářením. 6. Proměření vlivu mechanické povrchové úpravy tkanin a pletenin na jejich tepelný odpor a tepelnou i vlhkostní jímavost. Zpracování výsledků a sestavení závěrů. 7. Proměření vlivu textilního materiálu u podobných či shodných tkanin na jejich tepelný odpor, tepelnou jímavost a dynamickou propustnost pro vodní páru. Zpracování výsledků a sestavení závěrů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Pozorování
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Klasifikace oděvního komfortu. Psychologický komfort. Sensorický komfort. Čidla komfortních vjemů lidského těla. Přehled mechanických vlastností textilií, které ovlivňují pocit kontaktního komfortu (omaku). Termofyziologický komfort: definice a přehled statických a dynamických parametrů jeho hodnocení. Způsoby sdílení tepla a vlhkosti v přírodě. Termofyziologické funkce lidského těla. Obecná rovnice tepelné bilance lidského těla. Přenos vlhkosti v kapilárních systémech. Specifické vlastnosti různých textilních materiálů s ohledem na komfort oděvů.. Vliv struktury a složení textilií na jejich tepelný odpor, tepelný omak a propustnost pro vodní páry. Funkční textilie a oděvy. Polopropustné textilie. Použití komfortních parametrů textilií a oděvů při propagaci a marketingu nových výrobků. Hodnocení komfortu textilií pomocí jednoduchých metod aplikovatelných v malých podnicích nebo specializovaných prodejnách.
Student si osvojí znalosti z daného předmětu
Předpoklady
Znalosti předmětu Matematika 1,2, základy fyziky

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Zápočet: po odevzdání protokolu ze cvičení a jeho převzetí vedoucím cvičení. Zkouška: písemná a ústní
Doporučená literatura
  • Hes L. a kol. Textile Res. J. 66, 245 - 250 (1996).
  • Kuneš J. a kol. Tepelné bariéry. Praha, Academia 2003.
  • Šesták J. Přenosové jevy II - Přenos hmoty. Skriptum ČVUT, Praha 1980.
  • Šesták J., Rieger F. Přenosové jevy I - Přenos tepla. Skriptum ČVUT, Praha 1972. &, &.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní