Předmět: Textilní chemie

« Zpět
Název předmětu Textilní chemie
Kód předmětu KMI/TCH
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Wiener Jakub, prof. Ing. Ph.D.
  • Šašková Jana, Ing. Ph.D.
  • Průšová Mária, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Obecná chemie, atomy, elektrony, elektronový obal, elektronegativita, chemická vazba (iontová, kovalentní, koordinačně-kovalentní. 2. Skupenské stavy (hmota pevná, kapalná, plynná, plasma., skupenské přeměny, mezimolekulové síly, souvislosti mezi strukturou látek a jejich vlastnostmi, charakteristické vlastnosti. 3. Chemické reakce a rovnice, rovnováha a kinetika procesů, katalýza, oxidace + redukce. 4. Základy anorganické chemie, názvosloví sloučenin, vyjadřování složení homogenních soustav roztoků. 5. Voda, disociace sloučenin, pH, vodní pára, rovnováhy v roztocích elektrolytů, silné a slabé elektrolyty, 6. Teorie kyselin a zásad, hydrolýza solí, pufry, pH indikátory. 7. Základy organická chemie, názvosloví sloučenin, základní typy reakcí a reakčních mechanismů v organické chemii, alkany, alkoholy, aldehydy a ketony, karboxylové kyseliny. 8. Povrchově aktivní látky, disperzní soustavy, ionogenita. 9. Přírodní a syntetická barviva, pigmenty, třídy barviv, základní reakce, aplikace. 10. Syntetické polymery I - přehled, výroba, vlastnosti polymerní řetězce, nadmolekulární struktura a fyzikální stavy polymerů, syntéza polymerů, polymerace, polykondenzace, polyadice. 11. Syntetické polymery II - aplikace (zahušťovadla, pojiva, vlákna?., modifikace, aditiva. 12. Přírodní polymery, proteiny a polysacharidy, zdroje, aplikace, vlastnosti. 13. Chemická analýza, identifikace polymerů, detekce poškození vláken. 14. Vlastnosti a aplikace chemikálií používaných v textilním průmyslu, úpravnické prostředky. Laboratorní cvičení: 1 Textilní vlákna 1.1 Identifikace textilních vláken 1.2 Důkazy poškození bavlny 1.3 Důkaz kovových kationtů na vláknech 1.4 Mercerace a louhování bavlny 2 Barviva 2.1 Reaktivní barviva 2.2 Syntéza azobarviva na vlákně 2.3 Kypová barviva 2.4 Disperzní barviva 3 Povrchově aktivní látky 3.1 Výroba mýdla - zmýdelnění tuků 3.2 Vlastnosti vodných roztoků mýdel 3.3 Stanovení ionogenity 3.4 Dispergační vlastnosti povrchově aktivních látek 4 Provozní a odpadní vody 4.1 Stanovení tvrdosti vody 4.2 Odstranění tvrdosti vody 4.3 Stanovení chloridů 4.4 Stanovení fosforečnanů 4.5 Stanovení organických látek 4.6 Čištění barvených odpadních vod 5 Polymery 5.1 Stanovení hustoty polymerů flotační metodou 5.2 Stanovení vlhkosti polymerů 5.3 Polykondenzace na rozhraní fází - výroba polyamidu

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Laboratorní praktika
  • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět poskytuje základní informace o textilní chemii. Důraz je kladen hlavně na chemii anorganických a organických sloučenin, které se používají v textilním průmyslu. Studenti se seznámí s teorií aplikace barviv, detergentů, polymerů a textilních pomocných přípravků na textilie.
Znalost probrané látky tohoto předmětu - teoreticky i prakticky.
Předpoklady
Základní znalosti z chemie.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: Absolvování všech laboratorních cvičení. Vypracování a obhájení laboratorních protokolů. Absolvování testu znalostí nad stanovenou hranici počtu bodů. Zkouška: skládá se z písemné a ústní části.
Doporučená literatura
  • ČERVINKA,O.- DĚDEK,V.- FERLES,M. Organická chemie. Praha, 1991.
  • MLEZIVA,J.- KÁLAL,J. Základy makromolekulární chemie. SNTL, Praha, 1986.
  • PRÁŠIL,M.- ODVÁRKA,J.- ZADÁKOVÁ,Z.- ŠKUDRNOVÁ,E. Textilní chemie. Liberec, 1994.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní