Předmět: Německý jazyk - nižší úroveň

« Zpět
Název předmětu Německý jazyk - nižší úroveň
Kód předmětu KNJ/NJ2ZS
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Němčina
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Mašková Ludmila, Mgr.
  • Novotný Pavel, Dr. phil. habil. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Rozvoj komunikační kompetence studentů probíhá podle učebnice Studio 21. Das Deutschbuch A2. Program semestru: Woche 1-2: Willkommen in A2, Leben und lernen in Europa Woche 3-4: Familiengeschichten Woche 5-6: Unterwegs Woche 7-8: Freizeit und Hobby Woche 9-10: Medien im Alltag Woche 11-12: Ausgehen, Leute treffen Woche 13: Wiederholung Woche 14: Abschlusstest

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student prokáže výstupní jazykovou úroveň A2 v oblasti receptivních řečových dovedností (poslech a čtení s porozuměním) a úroveň A2 v oblasti produktivních dovedností (ústní a písemný projev) dle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky: Student dokáže porozumět jednoduchým faktografickým informacím z každodenního života a profesní sféry, dokáže sledovat s porozuměním psané i mluvené texty ve svém oboru a chápe jednoduché technické informace. Bez problémů vyhledává a využívá potřebné informace z různých textů. V produktivních dovednostech dokáže student popsat a charakterizovat jednoduchým způsobem osoby, události, činnosti a jednání. Je schopen stručně vysvětlit a zdůvodnit své postoje a názory
Nárůst odborné a jazykové kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
zápis bez omezení

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Rozbor jazykového projevu studenta

Aktivní spolupráce v hodině, úspěšné absolvování zápočtového testu (70 %)
Doporučená literatura
  • BUSCHA, A., SZITA, S.. Begegnungen A2+. Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. 2013. ISBN ISBN 978-3-929526.
  • Funk, H., Kuhn, Ch., Winzer-Kiontke, B. Studio 21. Das Deutschbuch. A2. Berlin, 2017. ISBN 978-3-06520574-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní