Předmět: Úvod do managementu

« Zpět
Název předmětu Úvod do managementu
Kód předmětu KPE/UMN
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Zbránková Magdalena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Definice manažerské práce. Základy manažerského myšlení a praxe, pohled na historický vývoj managementu. 2. Manažer - osobnost, kompetence, interpersonální role, aspekty manažerské práce. 3. Organizační prostředí, dimenze organizace a její utváření. 4. Strategické plánování. Plánování v akci, mise, vize, cíle. 5. Manažerské rozhodování, postupy, metody nástroje. 6. Organizování, organizační formy. Nové trendy v organizačních strukturách. 7. Řízení lidských zdrojů z pohledu manažera. 8. Komunikace, průběh procesu komunikace, komunikační bariéry, asertivita. 9. Motivace - základní motivační teorie, stimulace, využití přístupů v řízení firmy. 10. Vedení, koučování, delegování. 11. Řízení kvality. Základní prvky kontroly. 12. Řešení problémů a rizika a krize v řízení. Základy krizového řízení. 13. Nové trendy v řízení organizací. Semináře: Semináře navazují na přednášky a prakticky procvičují daná témata. Studující zpracují zadané semestrální projekty.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Přednáška, Seminář, E-learning, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 39 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 39 hodin za semestr
 • Příprava na souhrnný test - 25 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test - 10 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 31.5 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je seznámit studenty s manažerskými aktivitami a jejich praktickým odrazem v organizacích, naučit studenty analýzovat procesy v organizacích probíhající a probrat vše relevantní pro jejich práci v pracovních týmech, seznámit studenty s technikami a procedurami používanými manažery v moderních organizacích.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Znalosti poslouží jednak k dalšímu studiu na TUL a jednak v praxi po absolvování studia.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška

Zápočet: zpracování semestrální práce a zisk minimálního požadovaného počtu bodů ze cvičení. Zkouška: Písemný zkouškový test. Celkové hodnocení je dáno součtem bodů ze cvičení a písemné zkoušky.
Doporučená literatura
 • GRUBER, D. Time management: prokrastinace, konflikty, porady, vyjednávání, emaily, mobily, angličtina.. Praha: Management Press, 2017. ISBN 9788072614806.
 • JAROŠOVÁ, E., D. PAUKNEROVÁ a H. LORENCOVÁ. Nové trendy v leadershipu: koncepce, výzkumy, aplikace.. Praha: Management Press, 2016. ISBN 9788072614790.
 • MARQUES, J. and S. DHIMAN. Leadership Today. Cham: Springer International Publishing, 2017. ISBN 978-3-319-31034-3.
 • PILAŘOVÁ, I. Leadership & management development: role, úlohy a kompetence managerů a lídrů.. Praha: Grada, 2016. ISBN 9788024757216.
 • VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2014. ISBN 978-80-7261-274-1.
 • VEBER, Jaromír. Management: Základy, přístupy, soudobé trendy.. Praha: Ekopress, 2021. ISBN 978-80-87865-69-9.
 • ZBRÁNKOVÁ, M. a K. MARŠÍKOVÁ. Úvod do managementu I. 3. akt. vyd.. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. ISBN 978-80-7494-367-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní