Předmět: Francouzský jazyk - nižší úroveň

« Zpět
Název předmětu Francouzský jazyk - nižší úroveň
Kód předmětu KRO/FJ2LS
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr -
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
Obsah předmětu
Psaní, poslech, konverzace, gramatika. Zkouška na jazykové úrovni A2

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 62 hodin za semestr
Výstupy z učení
Získat jazykové kompetence na úrovni A1-A2 (SERRJ). Student se na konci kurzu dokáže jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu pomoci. Student částečně rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o sobě a své rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže částečně komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho nejnaléhavějších potřeb.
Teoretické znalosti a praktické dovednosti v oboru.
Předpoklady
Kurz je navazující a je určen pouze pro studenty, kteří úspěšně absolvovali 1. semestr (kurz FJ2ZS) nebo mají odpovídající znalost.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Zápočet je udělen za průběžné odevzdání úkolů zadávaných prostřednictvím Moodlu každý týden do stanoveného data.
Doporučená literatura
  • Berthet, Annie et al. Alter Ego + 1, Cahier d'activités + CD audio. Hachette, 2012. ISBN 2011558114.
  • Berthet, Annie et al. Alter Ego + 1, Livre de l'éléve + CD-Rom. Hachette, 2012. ISBN 2011558107.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -