Předmět: Bakalářská práce

« Zpět
Název předmětu Bakalářská práce
Kód předmětu KTT/BP1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 8
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Neckář Bohuslav, prof. Ing. DrSc.
 • Jirásková Petra, Ing. Ph.D.
 • Lenfeldová Irena, Ing. Ph.D.
 • Moučková Eva, Ing. Ph.D.
 • Krupincová Gabriela, Ing. Ph.D., Ing.Paed.IGIP
 • Ornstová Jana, Ing.
 • Vyšanská Monika, Ing. Ph.D.
 • Kolčavová Sirková Brigita, doc. Ing. Ph.D.
 • Mertová Iva, Ing. Ph.D.
 • Čapek Lukáš, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Zpracování dílčích částí bakalářské práce v písemné formě.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Laboratorní praktika, Samostatná výzkumná činnost studenta
 • Účast na výuce - 84 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
 • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 140 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s postupem vypracování bakalářské práce. Studentům jsou vysvětlena základní pravidla pro zpracování odborných textů a jsou informováni o obsahových a formálních náležitostech závěrečné práce a způsobu jejich prezentace.
Student je schopen zpracovat odborné téma.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v průběhu studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace samostatné výzkumné činnosti studenta

Zápočet: Aktivní spolupráce s odbornou katedrou. Zpracování dílčích částí bakalářské práce v písemné formě pod vedením vedoucího a konzultanta práce. Zpravidla veřejná obhajoba dosažených dílčích výsledků ve formě power-pointové prezentace.
Doporučená literatura
 • ČSN ISO 690: Bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut. 1996.
 • ČSN ISO 690-2: Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut. 2000.
 • Boldiš, P. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 - Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. Verze 2.5. 1999-2002, poslední aktualizace 3. 9. 2002. [cit. 31. 3. 2011]..
 • Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, D. Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999. 255s..
 • Dvořáková - Janů, V. Jak psát diplomovou práci. Praha: Credit, 1996. 60s..
 • Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271s..
 • Filka, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: KNIHAŘ, 2002. 223s..
 • Holoušová, D., Krobotová, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 117s..
 • Kapounová, J. Formální úprava diplomové práce. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. 20s.
 • Kořínek, J. ; Strnad, V; Polster, V. Diplomová práce: (metodická pomůcka). Brno: MZLU, 1995. 170s..
 • Kováříček, V., Krejčová, E., Krejčí, V. Diplomové a závěrečné práce: metodická příručka pro zpracování a vedení diplomových a závěrečných prací. Ostrava: Ostravská univerzita, 1994. 33s..
 • MEŠKO, D., KATUNŠĆÁK, D., FINDRA, J. A KOLEKTIV. Akademická příručka. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.
 • Michalík, P., Roub, Z., Vrbík, V. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002, 67s..
 • Nekuda, J., Slaný, A. Jak (ne)napsat závěrečnou práci. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 64s..
 • Placheta, Z.:. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 30s..
 • POKORNÝ, J. Diplomová práce - příležitost k seberealizaci: (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno: CERM, 1994.
 • Sedlák, J. Úvod do práce s informacemi. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 63s..
 • Synek, M., Sedláčková, H., Svobodová, I. Diplomová práce a státní zkoušky na VŠE v Praze:. VŠE Praha, 1997.
 • Synek, M., Sedláčková, H., Vávrová, H. psát diplomové a jiné písemné práce. Praha: VŠE, 2002. 59s..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní