Předmět: Sportovní a pohybové aktivity 1

« Zpět
Název předmětu Sportovní a pohybové aktivity 1
Kód předmětu KTV/SPA1T
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Čaplová Petra, Mgr. Ph.D.
 • Knopová Lenka, Mgr. Ph.D.
 • Antoš Radim, Mgr.
 • Dygrín Jiří, PaedDr.
 • Rubín Lukáš, Mgr. Ph.D.
 • Šeflová Iva, PhDr. Ph.D.
 • Vrchovecká Pavlína, PhDr. Ph.D.
 • Jeřábek Petr, Mgr. Ph.D.
 • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
 • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
V rámci konceptu aktivního životního stylu studentů dochází od akademického roku 2013/14 k modularizaci předmětu (modul zdravotní, pohybový a kontrolní/evaluační) a ke změnám obsahu výuky. A) Zdravotní modul: Zdravotní modul představuje předání základních teoretických poznatků k problematice pozitivního vztahu pohybové aktivity ke zdraví každého jedince. Realizován je formou diskuse a odkazů na příslušný webový portál KTV FP TUL. Důležitou součástí webové podpory jsou poznatky sportovní medicíny související s realizací pohybové aktivity a poskytováním první pomoci. Cílem modulu je zvýšit motivaci studentů k osvojování si základních poznatků souvisejících s aktivním životním stylem a tím přispět ke snížení potencionálního rizika výskytu civilizačních onemocnění. B) Pohybový modul: Cvičení s balančními pomůckami Výuka je zaměřena na cvičení na balančních plochách pro zlepšení stability vnitřního stabilizačního systému, koordinace, rovnováhy i fyzické kondice. V hodinách budou využívány pomůcky: gymbally, overbally, bosu, houpací desky, točny Togu, balanční podložky theraband a balance stepy - v různých kombinacích. Fitness a cvičení s hudbou Výuka je zaměřena na praktické možnosti využití moderních pohybových forem v kondiční přípravě studentů s použitím monitoringu srdeční frekvence. Hodiny jsou zaměřeny na tyto formy cvičení - zumba, step aerobik, bosu, spinning, powerjóga a kondiční posilování. Moderní formy kondiční gymnastiky Výuka je určena studentům, kteří rádi zkouší nové a netradiční nářadí a náčiní používané v moderních kondičních formách gymnastiky. Předmět zahrnuje Jumping a cvičení s využitím netradičního náčiní Gymsticku a pružinové desky Vestimedu. Rekreační pohybové a sportovní hry Výuka je určena studentům, kteří se chtějí blíže seznámit s pravidly a herními dovednostmi her vhodných pro rekreační vyžití. Předmět integruje sportovní hry tradiční (florbal, volejbal), hry méně rozšířené (faustbal, frisbee, korfbal, lakros, ringo, apod.) s dalšími drobnými pohybovými hrami. Zdravotní TV Výuka je určena pro studenty se zdravotními oslabeními. Jedná se hlavně o kompenzační cvičení při svalových dysbalancích. Při cvičení budou využívány pomůcky: gymbally, overbally , bosu, houpací desky, točny Togu, balanční podložky theraband, balance stepy. Předmět je také možné splnit těmito kurzy: - v rámci aktivních forem turistiky (Letní kurz, Kurz vysokohorské turistiky), - v rámci zimních sportů (Zimní kurz, Skialpinistický kurz, Kurz běžeckého lyžování, Kurz sjezdového lyžování). - nabídku doplňují Kurz vodních sportů u moře a Kurz jachtingu. C) Evaluační modul: Evaluace inovované výuky studenty probíhá formou dotazníkového šetření, které poskytuje zpětnou vazbu ohledně spokojenosti s obsahem a formou výukových předmětů. Cílem je na základě kvalitního systému vnitřního hodnocení provést případné korekce až do finální podoby inovované výuky.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je vytvořit ze zdravotního hlediska důležitou pohybovou protiváhu převažující intelektové činnosti studentů v duchu principu kalokagathie. V rámci konceptu aktivního životního stylu studentů došlo od akademického roku 2013/14 k modularizaci předmětu (modul zdravotní, pohybový a kontrolní/evaluační) a ke změnám obsahu výuky. Student má možnost si podle svých zájmů a zdravotního stavu vybrat z nabízených aktivit: vodní sporty a zábavné formy plavání, volejbal, minitenis a tenis, powerjóga, kondiční posilování, kondiční cvičení s balančními pomůckami, moderní pohybové formy zaměřené na kardiotrénink, indoor cycling, zdravotní tělesná výchova, sebeobrana, rekreační pohybové a sportovní hry (vždy dle aktuální nabídky).
Studenti získají klíčové kompetence k aktivnímu životnímu stylu. Zdravotně orientovaný přístup k výuce směřuje k získání teoretických vědomostí a praktických dovedností využitelných při dlouhodobém provádění pohybových aktivit v průběhu dalšího života.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Podmínkou zápočtu je 80 % účast na cvičeních.
Doporučená literatura
 • KUPR, J. Netradiční hry. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-124-5.
 • VOMÁČKO,S., BOŠTÍKOVÁ, S. Lezení na umělých stěnách. Praha : Grada, 2008. ISBN 80-2470-406-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní