Předmět: Dějiny kultury

» Seznam fakult » FP » KFL
Název předmětu Dějiny kultury
Kód předmětu KFL/DKL
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hrabáková Luďka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Antické Řecko 2. Starověký Řím 3. Kultura raného středověku - doba románská 4. Kultura vrcholného a pozdního středověku - gotika 5. Renesance v Evropě 6. Renesance v českých zemích 7. Baroko v Evropě 8. Baroko v českých zemích 9. Klasicismus 10. Romantismus - historismus 11. Secese, moderna a kubismus 12. Kulturní proudy mezi světovými válkami 13. Kultura po 2. sv. válce do současnosti 14. Rekapitulace, opakování ke zkoušce

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 32 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 24 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled základních etap vývoje evropské kultury s důrazem na podstatné souvislosti a návaznost na současnou kulturu. V centru pozornosti bude výtvarné umění, architektura, užité umění a životní styl ve vybraných etapách kulturních dějin.
Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.
Předpoklady
Předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

úspěšné absolvování písemného zápočtového testu
Doporučená literatura
  • e-learningový kurz Dějiny kultury na https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=328. e-learningový kurz Dějiny kultury.
  • Gympel J. Dějiny architektury od antiky po současnost. Bratislava: Slovart, 2008. ISBN 978-80-7391-081-5..
  • Hájek, Václav. Architektura. Klíč k architektonickým slohům. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-722-2.
  • HRABÁKOVÁ, Luďka. Kulturní historie. [Multimediální interaktivní výukový CD-ROM] Liberec: Centrum dalšího vzdělávání, 2008. ISBN 978-80-7372-310-1..
  • JŮZL, V. a kol. Dějiny umělecké kultury II. Praha: SPN, 1989.
  • KRAUSOVÁ, A. C. Dějiny malířství od renesance po současnost. Bratislava: Slovart, 1998..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní