Předmět: Dějiny křesťanství

» Seznam fakult » FP » KFL
Název předmětu Dějiny křesťanství
Kód předmětu KFL/DKR
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Podzimek Michal, PaedDr. ICLic. Th.D, Ph.D.
Obsah předmětu
1. sv. Jan Křtitel, život Ježíše Krista evangelia, umučení a vzkříšení Ježíšovo, 2. sv. Pavel, prvokřesťanská církev: a jeho apoštolů, apokalypsa, apokryfy, 3. antické hereze, postnicejská církev, církevní otcové, staré církevní koncily do 9. stol., 4. vyznání víry, dogmatický systém, velké schizma církve, křížové výpravy, 5. konfrontace s židovstvím a islámem, byzantská církev, staré východní církve, východní spiritualita; 6. papežství a církevní hierarchie 11. až 14. stol., středověká západní církev: románská a gotická církev, spekulativní mystika, devocio moderna, středověké hereze, náboženská hnutí, Sv. Tomáš Akvinský, inkvizice, 7. mnišské řády, rytířské řády, žebravé řády, instituce v církvi u nás a ve světě; 8. západní schizma církve, Mistr Jan Hus, husitské hnutí, česká reformace naenesance v církvi ve světě a u nás, německá reformace, evangelické církve u nás a ve světě, anglická reformace, Jindřich VIII.; 9. španělská mystika, jezuité, zámořské misie, rekatolizace v Českých zemích, barokní ideály; 10. americká a francouzská revoluce, deismus, teismus, konfrontace církve s osvícenstvím, Josef II., austrokatolicismus; 11. konfrontace církve se světovým komunismem, ruská revoluce, konfrontace církve s komunismem u nás, konfrontace s italským a německým nacismem; 12. II. Vatikánský koncil, Ekumenismus, vztah církve k ostatním náboženstvím, Postavení církve v naší společnosti; 13. současné náboženské světové názory: Judaismus, Islám, zednářství, synkretismus, ateizmus a postmoderna.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět dějiny křesťanství seznamuje studenty se západním a východním křesťanstvím, s jejich dějinami a problematikou až po současné náboženské společnosti, související s křesťanstvím. Dějiny jsou probírány chronologicky od prvního křesťanského století k představení současného spektra církví, křesťanských sekt a společností, které z křesťanství vycházejí.
Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.
Předpoklady
Předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Test na Moodle (2 opravné pokusy)
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní