Předmět: Úvod do současné hermeneutiky

» Seznam fakult » FP » KFL
Název předmětu Úvod do současné hermeneutiky
Kód předmětu KFL/HES
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Umlauf Václav, MTh. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Filosofie života (Lebensphilosophie) ve vztahu k dějinnému porozumění (Dilthey, Yorck). 2. Hermeneutika fakticity (Hermeneutik der Faktizität) a rozchod s neokantianismem (Heidegger). 3. Hermeneutika pozdního Heideggera, nový obrat k jazyku. 4. Založení filosofické hermeneutiky jako dějinného porozumění (Gadamer I). 5. Hermeneutika uměleckého díla, textu a četby (Gadamer II). 6. Integrace porozumění (Verstehen) a pozitivního vysvětlení (Erklären) vzhledem k mýtu a k textu (Ricoeur I). 7. Aporie jednání a dějinné paměti (Ricoeur II). 8. Kritika Gadamerovy hermeneutiky z pozice reflexivní a komunikativní filosofie (Habermas, Apel). 9. Návrat k původnímu pojetí "hermeneia" (Nancy, Greisch). 10. Pokus o novou hermeneutiku symbolu (Umlauf). 11. Hermeneutika v kontextu archeologie diskurzu (Foucault). 12. Hermeneutika a post-strukturální filosofie (Derrida). 13. Hermeneutika z kritického pohledu analytické filosofie (Rorty, Davidson). 14. Závěrečné shrnutí kurzu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Krize německého idealismu a transcendentální filosofie, včetně Husserlovy fenomenologie, vedla oživení hermeneuticky založeného myšlení, jehož kořeny sahají až do pozdní antiky. Život a jeho primární vztah ke smyslu odkryl pro hermeneutiku Martin Heidegger průkopnickým dílem Bytí a čas (1927). Po jeho stopách se vydala řada myslitelů, kteří novým způsobem tematizují vztah ke klíčovým skutečnostem lidského života jako jsou dějiny, umění, politické jednání, řeč a text, porozumění sobě i druhým.
Kurz seznámí posluchače s aktuálním vývojem hermeneutiky v Německu (Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Karl-Otto Apel, Jürgen Habermas) a ve Francii (Paul Ricoeur, Jean Greisch, Jean-Luc Nancy). Přiblíží klíčové texty a myšlenky, které vedly k vypracování konceptů hermeneutického porozumění. Pluralita úsilí "porozumět porozumění" ukazuje životnost tohoto myšlenkového proudu, který patří k nejzajímavějším jevům filosofické současnosti.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Písemná seminární práce v rozsahu 10-15 normostran na některé z dohodnutých témat, povinná ústní konzultace nad seminární prací.
Doporučená literatura
 • GADAMER, Hans-Georg. Aktualita krásného. Umění jako hra, symbol a slavnost. Praha, Triáda, 2003.
 • GREISCH, Jean. Rozumět a interpretovat. Hermeneutické paradigma. Praha, Filosofia, 1995.
 • GRONDIN, Jean. Úvod do hermeneutiky. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1997.
 • HEIDEGGER, Martin. Bytí a čas. Praha, OIKOYMENH, 2002.
 • HEIDEGGER, Martin. Gesamtausgabe 63 (Ontologie. Hermeneutik der Faktizät). Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1998.
 • HROCH, Jaroslav. Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti. Brno, Masarykova univerzita, 2003.
 • RICOEUR, Paul. Čas a vyprávění III. Praha, OIKOYMENH, 2007.
 • RICOEUR, Paul. Čas a vyprávění II. Praha, OIKOYMENH, 2002.
 • RICOEUR, Paul. Čas a vyprávění I. Praha, OIKOYMENH, 2000.
 • RICOEUR, Paul. Úkol hermeneutiky. Eseje o hermeneutice. Praha, Filosofia, 2004.
 • ŠIMSA, Martin. Hermeneutická propedeutika. Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, 2005.
 • UMLAUF, Václav. Hermeneutik nach Gadamer. Freiburg/München, Alber Verlag, 2007.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -