Předmět: Mytologie, filosofie, věda

» Seznam fakult » FP » KFL
Název předmětu Mytologie, filosofie, věda
Kód předmětu KFL/MFV
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Exner Milan, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Přechodové fenomény a interpretace světa 2. Mytologické vědomí a jeho představy světa 3. Mýto-poetické představy světa u starých Germánů a Řeků 4. Filosofická revoluce a modelování světa 5. Mílétská škola: starořecký pojem neohraničenosti 6. Ohraničené, neohraničené a nekonečné (Parmenidés, pythagorejci, atomisté) 7. Platón a Aristotelés 8. Aurelius Augustinus: synkréze Bible a řecké filosofie 9. Problém nekonečna a středověké universum 10. Renesanční obrat v kosmologii a astronomii 11. Newtonovské universum 12. Kritika Newtonova vesmíru a její vyústění 13. Relativistické modely vesmíru I. A. Einstein a první polovina 20. století 14. Relativistické modely vesmíru II. Od R. Dicka k pluriversu

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurs seznamuje posluchače s třemi historickými etapami evropského myšlení, jejichž společným rysem byl zřetel k celku světa. Při definici mýtu, která vyhovuje evolučnímu paradigmatu, se pohled člověka na svět jeví jako vždy již rozumný a zakládající možnost komplexnějšího výkladu, který ve starověku kulminuje vznikem řecké vědy. Moderní teorie vesmíru se v základních souřadnicích popisu jeví jako závislé na řeckých axiomatech, která posunulo až 20. století teorií relativity a kvantovou fyzikou.
Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.
Předpoklady
Předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Účast na přednáškách, doložená zápisky z přednášek.
Doporučená literatura
  • GREENE Brian. Elegantní vesmír.
  • GRYGAR Jiří. Vesmír, jaký je.
  • HAWKING Stephen W. Stručná historie času.
  • ŠMAJS Josef, KROB Josef. Evoluční ontologie.
  • VOPĚNKA Petr. Rozpravy s geometrií.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Aplikované vědy v inženýrství (2016) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní