Předmět: Péče o duši jako úkol filosofie

» Seznam fakult » FP » KFL
Název předmětu Péče o duši jako úkol filosofie
Kód předmětu KFL/POD
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Umlauf Václav, MTh. Ph.D.
Obsah předmětu
Kurz pojedná objev duše v nejstarším řeckém písemnictví a předsokratické filosofii, tematizaci duše u Platóna, základy péče o duši u Sókrata a stoiků, které v podobě spirituálních cvičení převzalo antikou ovlivněné židovství a křesťanství. Novátorský pohled na antické dědictví symbolizuje ve XX. století například český filosof Jan Patočka (Péče o duši) nebo francouzský filosof Michel Foucault a jeho dílo věnované dějinám sexuality. 1. Objev duše u Homéra, archaické pojetí těla a nesmrtelnosti (Vernant). 2. První filosofická tematizace duše u pythagorejců a Hérakleita spojená s pojetím pravdy jako alétheia (Detienne). 3. Péče o duši v antické tragédii, transformace viny a osudovosti (Vidal-Naquet). 4. Vedení duše v Platónových dialozích (Obrana Sokratova, Faidros, Faidón). 5. Transformace "péče o duši" v prostředí stoických škol (Nussbaumová). 6. Vznik duchovních cvičení ve starověku jako terapie duše (Hadot, Voelke, Rabbow). 7. Problém svobody a svobodné vůle v pozdním aristotelismu a neoplatonismu (Arendtová, Bobzienová). 8. Útěcha z filosofie a novodobá iniciace do moudrosti (Boethius, Greisch). 9. Nemoc k smrti a existenciální rozpoložení duše (Kierkegaard). 10. Nevolnost v kultuře a nová léčba duše (Nietzsche, Freud). 11. Péče o duši jako umění žít v těle (Foucault) 12. Péče o duši jako výzva k angažovanému jednání v dějinách (Patočka). 13. Jednotlivec vůči smrti a vůči bližnímu (Derrida, Lévinas). 14. Závěrečné shrnutí, diskus

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 50 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Objev duše u Homéra a její tematizace ve filosofii se považuje za jeden z největších darů řeckého ducha. Pozdější filosofické školy obohatily Sókratem objevenou "péči o duši" o další významná témata: objev svobodné vůle, hlubší sebepoznání a sebeovládání, celostní vztah ke kosmu a k univerzálně pojatým povinnostem. Z antického dědictví "vedení duše" (psychagogie) později vznikly i moderní vědy o člověku, zejména psychologie a sociologie.
Studenti budou seznámeni s látkou v souladu s obsahem a cíli předmětu.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Písemná seminární práce v rozsahu 10-15 normostran na některé z dohodnutých témat, povinná ústní konzultace nad seminární prací.
Doporučená literatura
 • Bartoš, Hynek. Studie k homérskému pojetí lidské psychiky a tělesnosti, Electronic Journal of Philosophy. Praha, Vysoká škola ekonomická, 2003.
 • Foucault, Michel. Dějiny sexuality II-III. Praha, Hermann a synové, 2003.
 • Greisch, Jean. Expérience philosophique, exercices spirituels et thérapie de l'âme. Paris, Institut Catholique de Paris, 1996.
 • Hadot, Pierre. Exercices spirituelles et philosophie antique. Paris, Institut d'Études Augustiniens, 1993.
 • Nussbaum, Martha. The Therapy of Desire. Theory and Practice in Hellenistic Ethics. Princeton, Princeton University Press, 1994.
 • Patočka, Jan. Péče o duši III. Praha, OIKOYMENH, 2002.
 • Patočka, Jan. Péče o duši II. Praha, OIKOYMENH, 1999.
 • Patočka, Jan. Péče o duši I. Praha, OIKOYMENH, 1996.
 • Platon. Dialogy. Praha, OIKOYMENH, 2005.
 • Rabbow, Paul. Seelenführung. Methodik der Exerzitien in der Antike. München, Kosel Verlag, 1954.
 • Stavěl, Josef. Antická psychologie. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1972.
 • Umlauf, Václav. Evropské cesty k vlastnímu Já. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002.
 • Umlauf, Václav. Terapie duše v antice, in: Ergo, 2/2005,str. 65-73.. Ergo 2/2005, str.65-73. 2005.
 • Umlauf, Václav. Základy antické psychagogie. in: Československá psychologie, 2006/5, str. 463-471. 2006.
 • Voelke, André-Jean. La philosophie comme thérapie de l'âme. Études de philosophie hellénistique. Paris, Édition du Cerf, 1993.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -