Předmět: Sociologie vzdělávání

» Seznam fakult » FP » KFL
Název předmětu Sociologie vzdělávání
Kód předmětu KFL/SVZ
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Brabec Martin, Mgr. Ing. Ph.D.
  • Václavíková Lenka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základní principy vzdělanosti, objasnění hlavních pojmů 2. Gramotnost a funkční gramotnost 3. Vzdělanost a společnost ? základní rysy vztahu 4. Základní aspekty vzdělávacího systému v ČR 5. Škola jako mocenský nástroj ? 6. Vliv rodinného zázemí na vzdělávací proces 7. Rovnost v přístupu ke vzdělání 8. Socializační proces ve školním prostředí 9. Pedagog jako prostředník vzdělanosti 10. Čtenářství jako indikátor vzdělanosti společnosti 11. Základní otázky sociologie výchovy 12. Vzdělanost a pracovní trh 13. Celoživotní vzdělávání 14. Práce se sociologickými informacemi ve výuce na ZŠ a SŠ

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
"Cílem kurzu je seznámit studující hlouběji s hlavními teoriemi, empirickými výzkumy i aktuálními zjištěními z oblasti sociologie vzdělávání a výchovy se specifickým zaměřením na některá vybraná témata. Studující v rámci kurzu získají základní představu o sociologické perspektivě zkoumání vzdělanosti, vzdělávacího systému a jejich dopadů na společnost a způsobech, jak je vzdělanost ve společnosti vytvářena a konstruována. Dozví se zároveň konkrétní reálné údaje z českého kontextu, někdy ve srovnání se zahraničím, které přináší sociologické výzkumy k tomuto tématu. Témata jednotlivých přednášek: 1. Základní principy vzdělanosti, objasnění hlavních pojmů 2. Gramotnost a funkční gramotnost 3. Vzdělanost a společnost ? základní rysy vztahu 4. Základní aspekty vzdělávacího systému v ČR 5. Škola jako mocenský nástroj ? 6. Vliv rodinného zázemí na vzdělávací proces 7. Rovnost v přístupu ke vzdělání 8. Socializační proces ve školním prostředí 9. Pedagog jako prostředník vzdělanosti 10. Čtenářství jako indikátor vzdělanosti společnosti 11. Základní otázky sociologie výchovy 12. Vzdělanost a pracovní trh 13. Celoživotní vzdělávání 14. Práce se sociologickými informacemi ve výuce na ZŠ a SŠ " "BALLANTINE, J.H. The Sociology of Education, Schools and Society: A Systematic Analysis. New Jersey: Prentice Hall, 2001. ISBN 0-13-025974-8 BERNSTEIN, B. Class, codes and Kontrol. London: Routledge & Kegan Paul, 1971. ISBN 0415302870 HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-635-7 HAVLÍK, R. Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Praha. PedF UK, 1998. ISBN 80-86039-72-2 RŮŽIČKA, R., BALLANTINE, J., H., RUIZ SAN ROMÁN, J. (eds.) Key Contexts for Education and Democracy in Globalizing Societies. Praha: Action M, 2004. ISBN 80-86742-05-9 TAYLOR, D. Many Families, Many Literacies. Porthsmouth (New Hampshire): Heineman, 1997. ISBN 0-435-08130-6 THERNSTROM, S., THERNSTROM, A. No Excuses: Closing the Racial Gap in Learning. New York: Simon & Schuster, 2003. ISBN 0-74320446-8 LILLY, E., GREEN, C. R. Developing Partership with Families Through Children´s Literature. New Jersey: Prentice Hall, 2003. ISBN 0-13-031351-3 RABUŠICOVÁ M. Gramotnost: staré téma v novém pohledu. FF MU: Brno, 2002. ISBN 80-210-2858-0 ILLICH, I. Odškolnění společnosti. Praha: SLON, 2001. ISBN 80-85850-96-6 Hendrichová, J. (ed.) Lidské zdroje v ČR 1999. Praha: ÚIV, NVF, 1999. ISBN 80-211-0325-6 Boudon, R. Education, Opportunity and Social Inequality. New York: John Wiley and Sons, 1974. ISBN 0-471-09105-7 "
Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.
Předpoklady
Předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Viz. http://www.fp.vslib.cz/kfl/STAG/
Doporučená literatura
  • BERNSTEIN, B. Class, codes and Kontrol. London: Routledge & Kegan Paul, 1971. ISBN 0415302870. HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-635-7. HAVLÍK, R. Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Praha. PedF UK, 1998. ISBN 80-86039-72-2. RŮŽIČKA, R., BALLANTINE, J., H., RUIZ SAN ROMÁN, J. (eds.) Key Contexts for Education and Democracy in Globalizing Societies. Praha: Action M, 2004. ISBN 80-86742-05-9. TAYLOR, D. Many Families, Many Literacies. Porthsmouth (New Hampshire): Heineman, 1997. ISBN 0-435-08130-6. THERNSTROM, S., THERNSTROM, A. No Excuses: Closing the Racial Gap in Learning. New York: Simon & Schuster, 2003. ISBN 0-74320446-8. LILLY, E., GREEN, C. R. Developing Partership with Families Through Children´s Literature. New Jersey: Prentice Hall, 2003. ISBN 0-13-031351-3. RABUŠICOVÁ M. Gramotnost: staré téma v novém pohledu. FF MU: Brno, 2002. ISBN 80-210-2858-0. ILLICH, I. Odškolnění společnosti. Praha: SLON, 2001. ISBN 80-85850-96-6. Hendrichová, J. (ed.) Lidské zdroje v ČR 1999. Praha: ÚIV, NVF, 1999. ISBN 80-211-0325-6. Boudon, R. Education, Opportunity and Social Inequality. New York: John Wiley and Sons, 1974. ISBN 0-471-09105-7mezilidské komunikace. Grada 2001..
  • BALLANTINE, J.H. The Sociology of Education, Schools and Society: A Systematic Analysis. New Jersey: Prentice Hall, 2001. ISBN 0-13-025974-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní