Předmět: Teorie interpretace

» Seznam fakult » FP » KFL
Název předmětu Teorie interpretace
Kód předmětu KFL/TIN
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Exner Milan, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednáška seznamuje s historií problematiky interpretace a se současnými vědeckými přístupy k textu, které mohou tvořit základ jejich heuristického výkladu. 1. Vznik fenoménu interpretace: odposvátnění mytologie ve starověkém Řecku 2. Křesťanská teologie pod vlivem antické interpretační tradice 3. Reformace a obrat k textu samotnému 4. Německá osvícenská interpretace 5. Německá romantická interpretace 6. Historická a psychologická interpretace devatenáctého století 7. Literární hermeneutika dvacátého století 8. Interpretace mytologických textů (G. Dumézil a C. Lévi-Strauss) 9. Vznik a struktura literárního pole (P. Bourdieu) 10. Strukturální sémantika a teorie aktantů (A. J. Greimas) 11. Interpretace hlubinných symbolů (psychoanalytická literární věda) 12. Epické univerzálie: afekt, sen a skutečnost (M. Exner) 13. Rezerva

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Východiskem jsou dějiny teorií interpretace, směřující k současnému stavu oboru. V druhé části přenášek bude student seznámem s metodami tematické explanace textu, které ho umožňují interpretovat v určité smysluplné perspektivě.
Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.
Předpoklady
Předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Prezence, doložená kompletními poznámkami z přednášek.
Doporučená literatura
  • Bílek, P. Teorie interpretace. Host, Brno 2003.
  • Exner, M. Afekt, sen a skutečnost v díle F. M. Dostojevského, Liberec : Bor, 2011..
  • Exner, M. Struktura symbolična.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -