Předmět: Úvod do historické poetiky

» Seznam fakult » FP » KFL
Název předmětu Úvod do historické poetiky
Kód předmětu KFL/UHP
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Exner Milan, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Kurs seznámí posluchače s vývojem názorů na literární dílo od doby vzniku písemnictví po dobu Dantovu. 1. Předmět a smysl historické poetiky 2. Homér a paradigma evropské literárnosti 3. Archaické chápání poezie a nápodoby 4. Počátky lyrické poezie a starověké řecké drama 5. Platón a jeho pojetí nápodoby 6. Aristotelés, jeho Poetika a pojetí nápodoby 7. Aristotelova teorie prózy 8. Helénismus. Poetika vznešeného. Vznik románu 9. Středověké poetiky a teorie ornátu 11. Dante a vyústění středověku. Teorie literárního díla v mateřském jazyku 12. Středověké divadlo 13. Rezerva

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurs seznámí posluchače s vývojem názorů na literární dílo od doby vzniku písemnictví až po dobu Dantovu. Vývoj vychází od posvátného pojetí poezie a směřuje k jejímu sekulárnímu popisu filosofickým diskursem v klasickém období, v helénismu a v křesťanském písemnictví.
Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.
Předpoklady
Předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Prezence, doložená kompletními poznámkami z přednášek.
Doporučená literatura
  • Ars poetica. Z úvah o básnickém umění od starověku po dnešek. Čs. spisovatel, Praha1976..
  • Gilbertová K.E., Kuhn H. Dějiny estetiky. SNKLU, Praha 1965.
  • Tatarkiewicz, Wladyslav. Estetika staroveku, Bratislava : Tatran, 1985.
  • Tatarkiewicz, Wladyslav. Estetika stredoveku, Bratislava : Tatran, 1985.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní