Předmět: Vedení pracovních kolektivů

» Seznam fakult » FP » KFL
Název předmětu Vedení pracovních kolektivů
Kód předmětu KFL/VPK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Exnerová Stanislava, PhDr.
Obsah předmětu
1. Teorie řízení. 3. Vývoj organizací, současné tendence. Základní způsoby vedení, styly vedení. 5. Vedoucí a jeho role. 6. Předpoklady efektivního rozhodování. 4. Pracovní motivace. 7. Pracovní skupina a její možnosti. 8. Týmová práce. 9. Vybrané techniky týmové práce. 10. Podniková kultura. 12. Předpoklady úspěšné komunikace v organizaci.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti získají základní představu o problematice vedení pracovních skupin a týmů.
Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.
Předpoklady
Předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Test

docházka na semináře, požadovaná příprava na semináře a aktivní práce v jejich průběhu, zápočtový test
Doporučená literatura
  • Kuchyňka, Z. Organizování a řízení týmové činnosti. Praha, Institut moderního průmyslu 1992.
  • Adair, J. Vytváření efektivních týmů. Management press, Praha 1994.
  • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. GRADA Publishing, Praha 2002. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0469-2.
  • Drucker, P. Efektivní vedoucí. Praha, Management press 1992.
  • Goleman, D. Práce s emoční inteligencí. Jak odstartovat úspěšnou kariéru. Praha: Columbus, 2000 ISBN 80-7249-017-6.
  • Malone, P.B. Mějte je rádi a veďte je. Praha, Práce 1991.
  • Peters, T. J. - Waterman, R. H. Hledání dokonalosti. Praha, Svoboda-Libertas 1993..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -