Předmět: Introduction to psychology for Erasmus students

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Introduction to psychology for Erasmus students
Kód předmětu KPP/ITP-E
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.
  • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1) Obecná psychologie a pojmy 2) Vývojová psychologie 3) Velcí psychologové a jejich teorie 4) Pozitivní psychologie a její praktické využití

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 34 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními tématy psychologie.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Introduction to psychology for Erasmus students 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student ovládá anglický jazyk na úrovní poslechu, mluvení a psaní.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditů
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní