Předmět: Personal growth for Erasmus students

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Personal growth for Erasmus students
Kód předmětu KPP/PGR-E
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.
  • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
V každém z témat je zohledněno interkulturní hledisko - ve výuce budou diskutována témata s důrazem na komparaci specifických způsobů, norem, stereotypů a nároků kladených na člověka v oblasti osobního a profesního růstu ve dvou krajinách: 1. Osobní růst v humanistické a existenciální psychologii (G. Allport, A. Maslow, C. Rogers, E. Erikson, V. Frankl, M. Buber, M. Boss). 2. Model růstu Virginie Satirové. Model spirály osobního růstu. 3. Růst jako individuace v pojetí C. G. Junga. 4. Fenomenologické pojetí osobního růstu (M. Heidegger, B. Hellinger). 5. Růst jako učení a návyk (Stephen Covey). 6. Kognitivní a emoční dimenze osobního růstu. 7. Časová dimenze osobního růstu pohyb od minulosti směrem k budoucnosti. Význam prožitku naplněné přítomnosti. Zážitek plynutí (M. Czikszentmihalyi). Mindfulness. 8. Zdroje osobního růstu: charakterové ctnosti. 9. Přesah a zdravá spiritualita jako zdroj růstu. 10. Dobré vztahy a péče o vztahy jako zdroj růstu. 11. Integrita a sebereflexe jako zdroj růstu. 12. Posttraumatický růst osobnosti.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je podpora osobního růstu studentů - podpora lepšího sebeuvědomění a sebepoznání studentů, posilování kladných aspektů jejich osobnosti a silných stránek charakteru, povzbuzení motivace, všímavosti a otevřenosti vůči všem aspektům života. To vše může významně přispět ke zrání a rozvoji osobnosti budoucích pedagogů a dalších odborníků v pomáhajících profesích, takovým způsobem, aby dokázali efektivněji zvládat nároky jejich zaměstnání po ukončení studia. Semináře budou zaměřené na praktické využití poznatků, metod a praktických intervencí a možnosti aplikace poznatků psychologie osobního růstu ve výchovně-vzdělávacím procesu. Aktivní diskuse ve třídě a debaty studentů ze dvou odlišných kultur (Česká republika a USA), bude podporovat komplexní myšlení o otázkách a problémech spojených s praktickou aplikací znalostí a dovedností získaných během přednášek.
Po absolvování kurzu bude student schopen: * porozumět vlivu pozitivního prožívání a významu podpory kladných fenoménů (naděje, lásky, vděčnosti, všímavosti) pro zlepšování kvality života jednotlivců i skupin či komunit tvořících kontext jejich osobního i profesního života; * popsat a zdůvodnit důležitost a povahu procesu uvědomělého a zodpovědného přístupu k osobnímu a profesnímu růstu; * vyjádřit základní specifika vlastní kultury ve vybraných aspektech; * porozumět vlivům, kterými kultura rozvíjí jedince i společnost - diskutovat pozitiva a negativa; * spolupracovat se zahraničním studentem na zadaných tématech prostřednictvím internetové komunikace v anglickém jazyce; * aktivně vyhledávat a využívat elektronické studijní materiály.
Předpoklady
Student ovládá anglický jazyk na úrovni poslechu, mluvení a psaní.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Písemná práce

K úspěšnému absolvování kurzu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu, 2. vypracování referátu zaměřeného na vybranou oblast osobního a profesního růstu a jeho prezentace s využitím praktických příkladů a zkušeností, 3. četba odborné literatury a odborných článků, 4. vypracování odborné eseje ve spolupráci se studentem z USA zaměřené na některou oblast osobního a profesního růstu, ve které budou diskutovány i specifika každé z obou kultur.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní