Předmět: Vodácký kurz

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu Vodácký kurz
Kód předmětu KTV/VOK
Organizační forma výuky Kurz
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Dygrín Jiří, PaedDr.
Obsah předmětu
V rámci konceptu aktivního životního stylu studentů dochází od akademického roku 2013/14 k modularizaci předmětu (modul zdravotní, pohybový a kontrolní/evaluační). A) Zdravotní modul: Zdravotní modul představuje předání základních teoretických poznatků k problematice pozitivního vztahu pohybové aktivity ke zdraví každého jedince. Realizován je formou diskuse a odkazů na příslušný webový portál KTV FP TUL. Důležitou součástí webové podpory jsou poznatky sportovní medicíny související s realizací pohybové aktivity a poskytováním první pomoci. Cílem modulu je zvýšit motivaci studentů k osvojování si základních poznatků souvisejících s aktivním životním stylem a tím přispět ke snížení potencionálního rizika výskytu civilizačních onemocnění. B) Pohybový modul: Kurz je zaměřen na získání teoretických vědomostí a praktických dovedností nezbytných pro vedení vodáckého kurzu - příprava na kurz, technologie, technika jízdy, kilometráž a obtížnost vodních toků, režim plavby, pohyb v náročnějším vodním terénu, nebezpečí na vodě, záchrana na vodě, táboření a vaření, kulturně poznávací činnost spjatá s okolím řeky. C) Evaluační modul: Evaluace inovované výuky studenty probíhá formou dotazníkového šetření, které poskytuje zpětnou vazbu ohledně spokojenosti s obsahem a formou výukových předmětů. Cílem je na základě kvalitního systému vnitřního hodnocení provést případné korekce až do finální podoby inovované výuky.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz je zaměřen na získání teoretických vědomostí a praktických dovedností nezbytných pro vedení vodáckého kurzu - příprava na kurz, technologie, technika jízdy, kilometráž a obtížnost vodních toků, režim plavby, pohyb v náročnějším vodním terénu, nebezpečí při vodní turistice. Pro možnost absolvování kurzu musí být student plavec. Nutná je přihláška přes web KTV a zaplacení zálohy.
Student bude schopen správného technického provedení při pohybu na kanoi nebo raftu.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

Osvojení předepsaných dovedností pro pohyb v náročnějším vodním terénu.
Doporučená literatura
  • Bílý, M., Kračmar, B., Novotný, P. Kanoistika. Praha: Grada, 2001..
  • DOLEŽAL, T. Základy kanoistiky a vodní turistiky. Praha : UK, 1991..
  • NEUMAN, J. Turistika a sporty v přírodě. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-391-9. &, &.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní