Předmět: Kurz vysokohorské turistiky

« Zpět
Název předmětu Kurz vysokohorské turistiky
Kód předmětu KTV/VHT
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
V rámci konceptu aktivního životního stylu studentů dochází od akademického roku 2013/14 k modularizaci předmětu (modul zdravotní, pohybový a kontrolní/evaluační). A) Zdravotní modul: Zdravotní modul představuje předání základních teoretických poznatků k problematice pozitivního vztahu pohybové aktivity ke zdraví každého jedince. Realizován je formou diskuse a odkazů na příslušný webový portál KTV FP TUL. Důležitou součástí webové podpory jsou poznatky sportovní medicíny související s realizací pohybové aktivity a poskytováním první pomoci. Cílem modulu je zvýšit motivaci studentů k osvojování si základních poznatků souvisejících s aktivním životním stylem a tím přispět ke snížení potencionálního rizika výskytu civilizačních onemocnění. B) Pohybový modul: Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných pro bezpečný pohyb ve vysokohorském terénu. Vysokohorským terénem se v tomto případě rozumí pobyt v horách alpského typu. Charakter výběru terénu je primárně zaměřený na využívání jištěných cest tzv. Ferrat (Klettersteigů) a základů sportovního lezení. Doplňkově je zařazena vysokohorská turistika v klasickém pojetí. Absolvování kurzu vyžaduje jistou fyzickou, psychickou i materiální připravenost studenta. Podmínkou účasti je absolvování semestru lezení na umělé horolezecké stěně, nebo účast na informačním školení před odjezdem na kurz. Maximum pozornosti je věnováno prevenci, subjektivnímu a objektivnímu nebezpečí, základům meteorologii, vhodnému vybavení, první pomoci. Přidaným prvkem je teorie realizace a organizace letního kurzu v horském a vysokohorském prostředí. V průběhu kurzu (6 celodenních túr) se student seznámí s náročností pobytu na horách. Výběr jednotlivých tras volí vedoucí kurzu s ohledem na počasí a připravenost studentů. Pobyt zahrnuje pobyt v kempu s vlastním stravováním, nebo putovní variantu s veškerým vybavením. Nezbytným prvkem je bivakování. Součástí obsahu kurzu je i kulturně poznávací činnost. C) Evaluační modul: Evaluace inovované výuky studenty probíhá formou dotazníkového šetření, které poskytuje zpětnou vazbu ohledně spokojenosti s obsahem a formou výukových předmětů. Cílem je na základě kvalitního systému vnitřního hodnocení provést případné korekce až do finální podoby inovované výuky.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz je zaměřen na pobyt v horském a vysokohorském prostředí. Nedílnou součástí kurzu je turistika a pohyb po zajištěných cestách (Via Ferrata / Klettersteig). Studenti získají teoretické znalosti a praktické dovednostíi nezbytné pro pobyt horském a vysokohorském prostředí.
Student získá odpovídající informace a kompetence v oblastech: - Bezpečný pohyb ve vysokohorském prostředí. - Osvojení plánování tras s ohledem na skupinu. - Vyhodnocení subjektivního a objektivního nebezpečí. - Orientace v terénu. - Čtení map. - Základy bezpečnosti pro výstupy na jištěných cestách. - Volba správného materiálního vybavení. - Správné použití materiálu vhodného pro lezení na jištěných cestách. - Bivakování ve volné přírodě.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta. Absolvování semestrální výuky lezení na umělé horolezecké stěně, nebo účast na informačním školení před zahájením kurzu.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

Aktivní účast na kurzu v plném rozsahu.
Doporučená literatura
  • Horská medicína.
  • Turistický průvodce příslušné oblasti (dle místa konání kursu)..
  • Webové stránky HO Větrník.
  • BOŠTÍKOVÁ, S. Vysokohorská turistika. 1. vyd. Praha : Grada 2004..
  • NEUMAN, J. Turistika a sporty v přírodě. 1. Vyd. Praha : Portál, 2000..
  • PROCHÁZKA, V., ROTMAN, I. A NOVÁK J. Horolezectví.. Praha, Olympia, 1990. ISBN 80-7033-037-6.
  • RŮŽIČKA, J., ŠILHÁN, F. Jištění je jistota. Brno : Montana, 1997..
  • SCHUBERT, P. Bezpečnost a riziko na skále a ledu. Praha: freytag & berndt, 1997. ISBN 80-85 822-27 X..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní